پښتو إنجيل

زوړ عهد نامی
نوی عهد نامی
پېدايښت تورات
هِجرت تورات
ليويانو تورات
شمېر تورات
ګردان تورات
يشوَع تاریخي
قاضيان تاریخي
روت تاریخي
اول سموئيل تاریخي
دوېم سموئيل تاریخي
اول تواريخ تاریخي
دوېم تواريخ تاریخي
عزرا تاریخي
نحمياه تاریخي
اِستَر تاریخي
ايُوب پوهه او شاعري
زبور پوهه او شاعري
متلونه پوهه او شاعري
معلِم پوهه او شاعري
غزلې پوهه او شاعري
يشعياه لوی پیغمبر
يرمياه لوی پیغمبر
مرثيى پوهه او شاعري
حزقى‌ايل لوی پیغمبر
دانيال لوی پیغمبر
هوسيع کوچنۍ پیغمبر
يوايل کوچنۍ پیغمبر
عاموس کوچنۍ پیغمبر
عبدياه کوچنۍ پیغمبر
يُونس کوچنۍ پیغمبر
ميکاه کوچنۍ پیغمبر
ناحوم کوچنۍ پیغمبر
حبقُوق کوچنۍ پیغمبر
صفنياه کوچنۍ پیغمبر
حجى کوچنۍ پیغمبر
زکرياه کوچنۍ پیغمبر
ملاکى کوچنۍ پیغمبر
 
Pashto phone
د پښتو مقدس کتاب نصب کول
Store
د پشتو چاپی مقدس کتاب لاس ته راوړل
 

پښتو إنجيل

دَ انخیلِ مقدس مطابق مالك عیسٰی المسیح خدمت کوم چه ازل نه تر ابده دي ، دَ شفا او خلاصون خدمت-

خدائ زمونږ ټول احتیاج مسیح باندے ایمان راوړلو په وسیله پورا کوی .

په انجیلِ مقدس کښي دَ مالك عیسٰی معجزانه مرګ او مړګ نه بیا راژوندی کیدلو په باره کښي مفصّل بیان شته دی یچ مالك عیسٰی المسیح زمونږ لپاره ژوند وکړلو او زمونږ دَ نجات لپاره مړ شو- دا دَ موجوده او راتلونکی واقعاتو شهادت دي.

انجیل مقدس دَ خدائ الهامی کلام چه دَ مالك عیسٰی المسیح شاګردانو په کتابی شکل کښي ولیکلو او نور.

دَ هر یو کتاب په نسبت ډیرو ژبو کښي ترجمه کړي شوي دي .

په آن لائن لوستُلو او اوریدلو لپاره له اصلی یونانی ژبی نه په پښتو ترجمه کړې شوې انخیِلِ شریف دلته شته دی.