د پښتو سپیڅلی کتاب

پیدایش تورات
خروج تورات
لاویان تورات
اعداد تورات
تثنیه تورات
یوشع تاریخي
داوران تاریخي
روت تاریخي
اول سموئیل تاریخي
دوم سموئیل تاریخي
اول تواریخ تاریخي
دوم تواریخ تاریخي
عزرا تاریخي
نحمیا تاریخي
استر تاریخي
ایوب پوهه او شاعري
مزامیر پوهه او شاعري
امثال پوهه او شاعري
جامعه پوهه او شاعري
غزل غزلها پوهه او شاعري
اشعیا لوی پیغمبر
ارمیا لوی پیغمبر
مراثی ارمیا پوهه او شاعري
حزقیال لوی پیغمبر
دانیال لوی پیغمبر
هوشع کوچنۍ پیغمبر
یوئیل کوچنۍ پیغمبر
عاموس کوچنۍ پیغمبر
عوبدیا کوچنۍ پیغمبر
یونس کوچنۍ پیغمبر
میکاه کوچنۍ پیغمبر
ناحوم کوچنۍ پیغمبر
حبقوق کوچنۍ پیغمبر
سفنیا کوچنۍ پیغمبر
حجی کوچنۍ پیغمبر
زکریا کوچنۍ پیغمبر
ملاکی کوچنۍ پیغمبر
 
د پښتو سپیڅلی کتاب
د پښتو مقدس کتاب نصب کول
د پښتو سپیڅلی کتاب
د پښتو چاپی مقدس کتاب لاس ته راوړ‌‌ل