ټیلیفون لپاره پښتو بائبل

پښتو نوی عهدنامه ستاسو ټیلیفون باندی

تأسی موبائیل فون لرئ آؤ یا بائبل یؤ بل شکل کمپیوټر پروګرام کښی غواړئ؟ نو تأسی اوس موبائیل فون ته مفت ډاؤن لوډ کولئ شئ

عصري اطلاقات دلته دي او تاریخي ایپسونه لاندې ښودل شوي. موږ به لاندې لیست ډیر ژر تازه کړو.

په Android باندې دَ پښتو انجيل

په اينډرائډ موبائل کښې دَ پښتو بائبل اچولو دَ پاره دَ "پښتو بائبل" ايپليکيشن دَ ګُوګل پلے نه واچوئ

APK:

په Symbian باندې دَ پښتو انجيل.

په خپل Symbian فون کښې دَ پښتو بائبل اچولو دَ پاره، دَ Ovi ‌\ نوکيه سټور، يا دَ Opera سټور نه دَ "پښتو بائبل" ايپليکيشن واچوئ.

په Java( نوکيه ) باندې دَ پښتو انجيل.

په خپل نوکيه موبائل سيريز ٤٠ کښې يا داسې قسمه نورو موبائلو کښې دَ پښتو بائبل اچولو دَ پاره pashtobible.org ته لاړ شئ، اؤ JAR فائل ډاؤن لوډ کړئ، اؤ بعضې موبائل دَ پاره دَ JAD فائل پکار وى.

JAR: JAD:

په N9 / N950 Meego باندې دَ پښتو انجيل.

په اين نائن سيريز موبائل کښې دَ پښتو کتاب مقدس اچولو دَ پاره، دَ "پښتو بائبل" ايپليکيشن دَ ovi \ نوکيه سټور نه ډاؤن لوډ کړئ.

DEB:

Blackberry اؤ Playbook دَ پښتو کتاب مقدس.

په بليک بيرى موبائل کښې دَ پښتو کتاب مقدس اچولو دَ پاره دَ پښتو بائبل بار ډاؤن لوډ کړئ اؤ دَ ډى ډى پى بى په مدد سره دا موبائبل کښې واچوئ

BAR:

په ویندوس باندې دَ پښتو انجيل

په ویندوس موبائل کښې دَ پښتو بائبل اچولو دَ پاره دَ "پښتو بائبل" ايپليکيشن دَ میکروسفت ستور نه واچوئ

په اپل باندې دَ پښتو انجيل

په اپل موبائل کښې دَ پښتو بائبل اچولو دَ پاره دَ "پښتو بائبل" ايپليکيشن دَ میکروسفت ستور نه واچوئ